Портал за предоставяне на данни на Единната информационна точка


съгл. Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура в изпълнение на поръчка с предмет Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“

Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Изпълнител: ЕСРИ България

Указания


При изпълнение на изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и Директива 2014/61/ЕС за създаване на ЕИТ следва да се осигури съхранение на данни за физическа инфраструктура на следните мрежови оператори:

Всяко лице, което предоставя или което има право да предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, както и всяко лице, разполагащо със или предоставящо техническа, в т.ч. физическа инфраструктура, предназначена да осигурява:

а) услуга за производство, пренос или разпределение на:

 • природен газ;
 • електричество, включително обществено осветление;
 • топлинна енергия;
 • вода, включително отвеждане или пречистване на отпадъчни води и канализация, и дренажни системи.

б) транспортни услуги, включително железопътни линии, пътища, пристанища и летища

1. Специализирани въпросници

Моля изтеглете въпросника, който се отнася за Вашия вид организация, попълнете го локално в електронен вид и го изпратете попълнен, заедно с придружаващите го документи, които са реферирани в него, на имейл: eit@esribulgaria.com с копие до EkipEIT@mtitc.government.bg.

2. Подаване на данни

В рамките на портала се предоставя информация по чл. 4, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, а именно:

 • Данни за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи;
 • Данни за планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж;
 • Данни за контакт с компетентните органи и мрежовите оператори;
 • Данни, включително графични, за съществуващите електронни съобщителни мрежи.

Данните за съществуващата физическа инфраструктура, както и данните за планираните или текущи дейности се предоставят в графичен формат, като се качват (upload) в портала.

Данни за контакт с мрежовия оператор се въвеждат като метаданни към качената информация, за всеки пакет от данни.

На портала се качват поотделно данни за съществуващата и отделно данни за планираната инфраструктура.

Структура

За съществуващата и за планираната инфраструктура следва да се предоставят данни, които включват:

 • графика/географско местоположение В зависимост от спецификата на мрежовия елемент/инфраструктурно съоръжение, графичните данни за се предоставят като линейни и/или точкови и/или площни обекти.
 • атрибути/описателни характеристики Заедно с графичните данни за местоположение/трасе следва да се подадат данни и за атрибутни (описателни) характеристики. В зависимост от това, дали се подават данни за съществуваща или за планирана инфраструктура, е необходимо да се подадат различни характеристики, както следва:

1. За обекти от съществуваща инфраструктура:

Атрибутни данни Описание/пример
Вид на физическа инфраструктура/мрежа Попълва се един от видовете, указани в закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, а именно:
 • Електронни съобщителни мрежи
 • Електронно съобщителна инфраструктура
 • Природен газ
 • Електрическа енергия и външно обществено осветление
 • Топлинна енергия
 • Вода, включително отвеждане или пречистване на отпадъчни води и канализация, и дренажни системи
 • Железопътни линии
 • Пътища
 • Пристанища
 • Летища
 • Метрополитен
Тип мрежови елемент/съоръжение от физическа инфраструктура/мрежа Описва се типа на мрежовия елемент/съоръжение, напр. тръбопровод, мачта, канал, инспекционна шахта, шахта, разпределителна кутия, сграда или подстъпи към сграда, антенно съоръжение, кула, стълб и др.
Начин на ползване на мрежовия елемент/съоръжение Описва се начина на ползване на мрежовия елемент/съоръжение.
Технически характеристики на мрежовия елемент/съоръжение Описват се специфични характеристики за елемента от мрежата, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина, материал, брой тръби, брой заети тръби, размер или др.
В случай, че вида на физическата инфраструктура е електронно съобщителна инфраструктура, попълнете брой тръби, брой заети тръби, размер, материал и др.
В случай, че данните, които подавате са за електронно съобщителна мрежа, попълнете брой влакна, капацитет, свободни/налични ламбди, тип на интерфейса, скорост и др.
Ограничения в достъпа
Точност на предоставените данни
Описание Допълнително описание за мрежовия елемент/съоръжение
Атрибутни характеристики, към графичните данни за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи

2. За обекти, предмет на текущи или планирани дейности по строителство, разполагане и монтаж:

Атрибутни данни Описание/пример
Вид на физическа инфраструктура/мрежа Попълва се един от видовете, указани в закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, а именно:
 • Електронни съобщителни мрежи
 • Електронно съобщителна инфраструктура
 • Природен газ
 • Електрическа енергия и външно обществено осветление
 • Топлинна енергия
 • Вода, включително отвеждане или пречистване на отпадъчни води и канализация, и дренажни системи
 • Железопътни линии
 • Пътища
 • Пристанища
 • Летища
 • Метрополитен
Тип мрежови елемент/съоръжение от физическа инфраструктура/мрежа Описва се типа на мрежовия елемент/съоръжение, напр. тръбопровод, мачта, канал, инспекционна шахта, шахта, разпределителна кутия, сграда или подстъпи към сграда, антенно съоръжение, кула, стълб и др.
Планирана дата на започване на дейностите
Продължителност на дейностите
Очаквана дата на приключване на дейностите
Тип строеж
Изпълнител на строителните дейности
Технически характеристики на мрежовия елемент/съоръжение Описват се специфични характеристики за елемента от мрежата, напр. напрежение, диаметър, височина, дълбочина, материал, брой тръби, брой заети тръби, размер или др.
В случай, че вида на физическата инфраструктура е електронно съобщителна инфраструктура, попълнете брой тръби, брой заети тръби, размер, материал и др.
В случай, че данните, които подавате са за електронно съобщителна мрежа, попълнете брой влакна, капацитет, свободни/налични ламбди, тип на интерфейса, скорост и др.
Ограничения в достъпа
Точност на предоставените данни
Описание Допълнително описание за мрежовия елемент/съоръжение
Атрибутни характеристики, към графичните данни за текущи или планирани дейности по строителство, разполагане и монтаж
Формати

Данните се предоставят в някой от следните формати с оглед въвеждането им в ЕИТ:

 • ESRI shp

  Данните в ESRI shp формат се пакетират (напр. zip) и се upload-ват в портала като един файл. Всеки shp файл съдържа както географското местоположение на обектите, така и атрибутните им характеристики (съгласно таблицата по-горе).
  Свали примерни данни и указания за ESRI shp

 • DWG

  Всеки DWG файл следва да съдържа графични обекти, всеки от които да има обозначен уникален идентификатор (id). Към всеки файл в DWG формат се изготвя съпътстващ xlsx (Excel) файл, който съдържа описателната информация/характеристики за обектите от DWG файла с въведени техните уникални идентификатори. Данните в DWG се пакетират (напр. zip) заедно с описателната информация за тях в xlsx формат и се upload-ват в портала.
  Свали примерни данни и указания за DWG

 • KML/KMZ

  Данните в KML/KMZ формат се пакетират (напр. zip) и се upload-ват в портала като един файл. Всеки KML/KMZ файл съдържа както географското местоположение на обектите, така и атрибутните им характеристики (съгласно таблицата по-горе). Забележка: В случай, че не разполагате със софтуер, с който да подготвите данните за предоставяне в някой от посочените по-горе формати, можете да използвате свободен софтуер ArcGIS Earth. Софтуерът позволява лесно създаване на KML/KMZ формат (изчертаване на трасе/обект и въвеждане на характеристиките му). Можете да свалите софтуера от тук: ArcGIS Earth.
  Свали примерни данни и указания за KML/KMZ

Координатна система

Данните се предоставят в Координатна система БГС 2005 (ETRS 1989 UTM Zone 35N) или GCS WGS 1984 (географски координати).

Лица за контакт

по административни въпроси: Миглена Кузманова тел. 02/8065969
по технически въпроси: Иво Ихтимански тел. 02/8065969

3. Отчети

Вход